Knipsellunet

Nieuws van de Groene Lunet
januari 2021

Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

In deze nieuwsbrief:
  1. Tuinbeurten 2021
  2. Contributie 2021.
  3. Bestuur
  4. Medetuinders
  5. De nieuwe bijenstal komt eraan
  6. En verder

1. Tuinbeurten 2021

De tuinbeurten staan voor dit jaar gepland op de volgende zaterdagen van 10 - 12.30 uur.
6 maart - 13 april - 1 mei - 5 juni - 3 juli - 4 september - 2 oktober - 6 november.
Als de tuinbeurten door de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan hangen we weer een intekenlijst met taken op. We laten dat uiteraard op tijd weten.
Ieder lid dient minimaal 2 x per jaar een tuinbeurt te doen. De boete per gemiste tuinbeurt bedraagt € 25.

2. Contributie 2021

De contributie 2021 blijft dit jaar net als vorig jaar € 1,20 per m2. Het verplichte AVVN lidmaatschap gaat wel iets omhoog van € 26 naar € 26,80 (en voor tuinen kleiner dan 100 m2 naar € 19,60).
We versturen de rekening in februari.

3. Bestuur

ALV wordt verzet
Ieder jaar in de eerste helft van maart staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Groene Lunet op de agenda. Het is maar zeer de vraag of dat voor dit jaar gaat lukken. We kunnen natuurlijk een online-vergadering organiseren, maar dat is met 77 leden geen ideale oplossing en voor sommigen zelfs onmogelijk.
Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV te verplaatsen naar later dit jaar, wanneer we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De leden moeten hier volgens de statuten wel mee instemmen. Ben je het hier niet mee eens mail dat dan naar degroenelunet@gmail.com
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat op dit moment uit Frank Hoek, voorzitter/secretaris, Inge Scheer, penningmeester en Durk Nijdam. Inge stelt zich niet verkiesbaar en draagt haar taken over aan Durk. Sytze de Roock (tuin 28) wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe secretaris. Beide mutaties kunnen pas in werking treden na goedkeuring door de ALV. Maar door het uitstel van de ALV vragen we jullie om er mee in te stemmen dat Sytze en Durk met hun respectievelijke taken alvast per 11 maart mogen beginnen. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat je hiermee kunt instemmen. Ook hier geldt: ben je het er niet mee eens, mail dat dan naar degroenelunet@gmail.com
Bestuursleden gezocht
Met het komende vertrek van Inge bestaat het bestuur nog maar uit drie personen; de voorzitter is al 2 jaar voorbij zijn tweede en laatste zittingstermijn. Het wordt dus krap.
We zoeken naar leden, die eerst als algemeen bestuurslid een aantal taken op zich willen nemen. Iemand met kennis van (Wordpress-)websitebeheer is ook van harte welkom.
bijenstal2

4. Medetuinders

Een aantal leden werkt op hun tuin samen met iemand anders. We krijgen wel eens vragen wat er gebeurt als een lid opzegt. Mag de medetuinder de tuin dan overnemen?
Dat kan inderdaad als deze persoon minimaal 2 jaar als medetuinder staat ingeschreven. Hiervoor hebben we een mail nodig met naam, adres, telefoonnummer, mailadres en het tuinnummer. Medetuinders dienen zich te houden aan de tuinregels, zoals die gelden voor leden. Ze mogen de ALV bezoeken, maar hebben geen stemrecht.

5. De nieuwe bijenstal komt er aan

In de Nieuwsbrief van november hebben we jullie verteld dat er een nieuwe bijenstal gebouwd gaat worden. Inmiddels is de bouwvergunning verleend en de financiering rond. Onze imker Jochem Hogenhuis heeft met een aantal actieve leden al het nodige voorwerk gedaan (fundering uitgraven, wilgenvlechtschermen maken, enz.). De aannemer heeft het beton gestort en zodra dat is uitgehard, kan de bijenstal geplaatst worden. De planning is 5 februari. De bijen komen half februari hun nieuwe onderkomen bewonderen.
raambijenstal

6. En verder

Komen en gaan
De tuin van Younes el Hadouchi (tuin 47) gaat naar Helena Saroyan, die net begonnen was op tuin 29. Edith Leusink en Saeed Erami (tuin 73) wilden graag een grotere tuin en kregen zo de kans om te verhuizen naar tuin 29. En zo kwam tuin 73 vrij voor een nieuw lid: Mohamed el Ayat. Welkom!
Poort
Ook deze winter willen we jullie vragen om de poort overdag tussen 9 en 17 uur dicht te houden (maar niet op slot). Na 17 uur de poort wel graag op slot draaien, ook als je zelf nog op het tuinenpark bent.
Geen boete gemiste tuinbeurt 2020
Over 2020 wordt geen boete opgelegd als je minder dan 2 tuinbeurten hebt meegewerkt. Voor 2021 gelden weer de normale regels.
email facebook website